Deklaracja dostępności serwisu Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku

Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2024-02-12

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-12. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Żebrowska, adres poczty elektronicznej ps60@um.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85-661-68-95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: p.o. Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 60 w Białymstoku

Adres organu odwoławczego: Przedszkole Samorządowe Nr 60
ul. Ks. J. Popiełuszki 125
15-657 Białystok

Adres e-mail organu odwoławczego: ps60@um.bialystok.pl

Telefon organu odwoławczego: 85-661-68-95

Dostępność architektoniczna

Aby dostać się do budynku należy pokonać dwie części schodów w górę (łącznie 9 schodów), następnie drzwi wejściowe do przedszkola - otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.

Przed wejściem do przedszkola nie ma pochylni dopasowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przy drzwiach wejściowych można korzystać z dzwonka  i domofonu.

Drzwi wejściowe nie umożliwiają wjazdu osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego. Przedszkole składa się z dwóch części: parter i  piętro. Chcąc dostać się na poziom powyżej parteru, należy pokonać schody.

W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu osiedlowym w pobliżu budynku przedszkola nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterenaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W placówce brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Aplikacje mobilne

Brak

Koordynatorzy dostępności

p.o. Dyrektora Ewa Agnieszka Żebrowska
Powrót na początek strony